Za podstawę naliczania dodatku z tytułu pełnienia funkcji generalnego wykonawcy przyjęto wartość kosztorysową robót objętych umową.
W tablicy 1 podano zmianę wysokości dodatku w czasie ostatnich dwóch lat.

 

Tablica 1

 

W ciągu ostatnich trzech kwartałów średnia wielkość dodatku z tytułu pełnienia funkcji GW nie zmieniała się.
Z zestawienia wynika, że dodatek ten nie zmienia się znacząco między poszczególnymi kwartałami – maksymalna różnica wartości średniej w ciągu ostatnich dwóch lat wynosi 0,3 punktu procentowego,
W porównaniu z danymi z IV kwartału 2009 r. średnia wielkość dodatku z tytułu pełnienia funkcji GW w IV kwartale 2010 r. zmniejszyła się o jedną dziesiątą punktu procentowego.


Kształtowanie się dodatków z tytułu generalnego wykonawcy w przekrojach województw w IV kwartale 2010 r. przedstawia tablica 2.

 

Tablica 2

 

Z zestawienia wynika, że średnia wielkość dodatku z tytułu GW nie różni się znacząco między poszczególnymi województwami i zawiera się w przedziale 2,9÷3,6%.