Projektanci, zamieszczając w opisach i specyfikacjach technicznych informacje o cechach wyrobu budowlanego, który zalecają zastosować, odsyłają do konkretnych norm. Dlaczego?

Norma jest dokumentem przyjętym na zasadzie konsensusu i zatwierdzonym przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalającym zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników. Celem normalizacji jest stosowanie jednolitych wzorców postępowania, uporządkowanie i optymalizacja działań w określonym normą zakresie. Projektowanie w budownictwie z wykorzystaniem standardów określonych w normach zapewnia, że zaprojektowany obiekt budowlany spełni podstawowe wymagania, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. Ze względu na opracowanie dokumentów przez odpowiednie organy techniczne normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki z danej dziedziny.

Dokumenty odniesienia w zamówieniach publicznych

W przepisach zamówień publicznych system norm jest wskazany jako jeden z możliwych systemów odniesienia, który może być zastosowany w opisie przedmiotu zamówienia do określenia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi. Stanowią o tym art. 101 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Innymi systemami odniesienia wymienionymi w tych przepisach są przykładowo:

  • europejskie oceny techniczne,
  • wspólne specyfikacje techniczne,
  • systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne,

a gdy takich nie ma:

  • Polskie Normy,
  • krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych,
  • polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
  • krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

W zamówieniach publicznych europejski system odniesienia jest preferowany przed systemem krajowym, który można stosować jedynie w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.