Od 1 sierpnia 2022 r. działa elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB), który zastąpi dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.
Aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Znowelizowane przepisy umożliwią osobie, która nabyła je wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru jest teraz zautomatyzowana. W ten sposób baza e-CRUB będzie dalej poszerzana o nowe osoby z branży budowlanej.

Łatwiejsze sprawdzanie uprawnień

Nowa wyszukiwarka publiczna jest udostępniona pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl  z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Umożliwia ona weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także uzyskanie bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.
Dzięki wyszukiwarce inwestor zatrudniający inżyniera czy projektanta może szybko sprawdzić jego kwalifikacje, a urzędnik zweryfikuje dane uprawnionych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. 

Zalety Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

e-CRUB to także zupełnie nowy sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli. 20 lipca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która m.in. wprowadza w życie e-CRUB. 

  • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna. Logowanie urzędów https://e-crub.gunb.gov.pl/users/sign_in
  • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
  • Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.
  • W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.