Od 1 sierpnia 2022 r. działa elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB), który zastąpi dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System jest zarządzany przez GUNB na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.
Aktualnie w systemie e-CRUB znajdują się osoby, które nabyły uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. Znowelizowane przepisy umożliwią osobie, która nabyła je wcześniej i jest członkiem izby samorządu zawodowego, wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby o wpisanie jej danych do bazy. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru jest teraz zautomatyzowana. W ten sposób baza e-CRUB będzie dalej poszerzana o nowe osoby z branży budowlanej.

Łatwiejsze sprawdzanie uprawnień

Nowa wyszukiwarka publiczna jest udostępniona pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl  z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Umożliwia ona weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także uzyskanie bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.
Dzięki wyszukiwarce inwestor zatrudniający inżyniera czy projektanta może szybko sprawdzić jego kwalifikacje, a urzędnik zweryfikuje dane uprawnionych osób bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. 

Zalety Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

e-CRUB to także zupełnie nowy sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli. 20 lipca br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która m.in. wprowadza w życie e-CRUB. 

  • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna. Logowanie urzędów https://e-crub.gunb.gov.pl/users/sign_in
  • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
  • Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.
  • W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.

Uprawnienia sprzed 1 stycznia 1995 r. - jak się dopisać do bazy e-CRUB

Dotychczas osoby, które nabyły uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r., nie były w ogóle widoczne w rejestrze. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. otwiera im zupełnie nową perspektywę. O ile są członkami izb samorządu zawodowego mogą posiadać wpis do centralnego rejestru GINB. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. umożliwia wszystkim bardziej wiekowym projektantom, inżynierom i innym branżystom z uprawnieniami, o ile są członkami izb samorządu zawodowego, wpis do centralnego rejestru e-CRUB.

Jak złożyć wniosek?

Osoba zainteresowana wpisem może  wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych. Wniosek należy doręczyć osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ePUAP do okręgowej komisji kwalifikacyjnej danej izby.

Jakie dokumenty dołączyć?

Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego już go posiada.  W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

Czas oczekiwania na decyzję

Okręgowa komisja kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Terminy określone są w przepisach. Istnieje jednak możliwość uproszczonego postępowania izby w przypadku, jeśli wnioskujemy tylko na podstawie tych uprawnień, które były podstawą wpisu. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku uprawnień budowlanych i procedura powinna trwać krócej.

Dlaczego warto się dopisać?

Osoby posiadające wpis do e-CRUB nie muszą od 1 sierpnia załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach. Figurowanie w bazie e-CRUB jest też pełnym potwierdzeniem wiarygodności przed inwestorem, a także dodatkową reklamą swojej działalności.