Przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych – zarówno tej aktualnie obowiązującej, jak i tej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. – wymieniają gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako jedne z dopuszczalnych form wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. I choć w przepisach wymieniono więcej takich form, to pieniądz oraz właśnie takie gwarancje zdecydowanie dominują na rynku – poręczenia bankowe lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz poręczenia podmiotów działających w oparciu o ustawę o utworzeniu PARP są niezwykle rzadko spotykane. Nic dziwnego, że poręczenia bankowe i SKOK w nowej ustawie już nie zostały wpisane, a poręczenia instytucji dotowanych przez PARP funkcjonują chyba tylko na zasadzie rozpędu.

Powszechność stosowania gwarancji w przypadku wnoszenia wadium wynika przede wszystkim z niechęci wykonawców do zamrażania środków finansowych, które nastąpiłoby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większymi kwotami wadium, to właśnie gwarancje stanowią główny sposób jego zabezpieczenia. Zresztą, nie tylko w przypadku większych kwot – jeśli wykonawcy