Któż z nas nie lubi odpoczywać w zaciszu domowym lub relaksować się przy dźwiękach ulubionej muzyki. Idealnie gdy, zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, nie towarzyszą nam niepotrzebne dźwięki pochodzące z zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia. Nie tylko domowe pielesze wymagają odpowiedniego komfortu akustycznego, również miejsca pracy powinny go zapewnić. Trudno bowiem skupić się i efektywnie pracować, w miejscach gdzie natężenie dźwięku jest tak duże, że przysłowiowo nie słyszymy nawet swoich myśli. Dźwięk, jako fala rozchodzi się we wszystkich kierunkach, kiedy głośno rozmawiamy, słychać nas nie tylko w pomieszczeniu obok, ale również nad i pod nim.

Ochrona przed hałasem w budynkach – przepisy

Wymagania, jakie są stawiane przegrodom, systemom i materiałom w zakresie akustyki są zawarte w Ustawie Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskich Normach.

To właśnie Prawo budowlane nakłada obowiązek projektowania i budowania obiektów budowlanych, jako całości oraz poszczególnych jego części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, w sposób zapewniający (art. 5):

  1. nośność i stateczność konstrukcji,
  2. bezpieczeństwo pożarowe,
  3. higienę, zdrowie i środowisko,
  4. bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,
  5. ochronę przed hałasem, 
  6. oszczędność energii i izolacyjność cieplną,
  7. zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

I o ile o oszczędności energii i izolacyjności cieplnej każdy z nas słyszał (dbamy o niskie rachunki za prąd i gaz), to kwestie ochrony przed hałasem nie każdemu są bliskie. A jak widzimy, jako wymienione w Prawie budowlanym, są równie ważne.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierają wymagania w Dziale IX „Ochrona przed hałasem i drganiami". Hałas docierający do naszych uszu pochodzić może z zewnętrz, przenikając do pomieszczenia spoza budynku, od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku, albo być wytwarzany przez użytkowników innych mieszkań lub lokali użytkowych. Może mieć też charakter pogłosowy, powstając w wyniku odbicia fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.