Pod koniec 2014 roku do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono przepis nakazujący zamawiającym, aby przewidywali w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres przekraczający rok, waloryzację umownego wynagrodzenia. Przepis ten (art. 142 ust. 5 [1], był kilka razy nowelizowany, ale nie zmieniła się sama jego idea: obowiązkową waloryzację przewidziano w podstawowym zakresie jedynie w przypadkach uzależnionych bezpośrednio od zmian przepisów, czyli:

  • zmiany wysokości stawki VAT,
  • zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej,
  • zmiany zasad lub wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  • zmiany zasad lub wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Waloryzacja ma miejsce wówczas, gdy powyższe zmiany mają wpływ na koszt realizacji zamówienia.

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., wyżej wymienione warunki waloryzacji zostały przepisane w większości bez zmian (w art. 436 pkt 4 lit. b[2]). Pozytywną nowością jest jednak poszerzenie jej zakresu o sporą grupę zamówień