Wprowadzenie

Problem kalkulacji ceny oferty zwłaszcza w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane jest przedmiotem opinii, komentarzy, artykułów (również na łamach BzG) oraz tematem konferencji i rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej od wielu lat. Wynika to przede wszystkim z braku jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących metod i podstaw takich kalkulacji, a tym samym pozostawienie zamawiającemu całkowitej swobody w redagowaniu wymaganego ustawą Pzp punktu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego opisu sposobu obliczenia ceny.

Korzystając z tej swobody, zamawiający opisują sposób obliczenia ceny używając (oprócz standardowych sformułowań mówiących o kalkulacji opracowywanej wg wskazanych metod - np. w robotach budowlanych w formie kosztorysu) niejasnych, nieprecyzyjnych i kontrowersyjnych określeń.

Szczególne i bardzo specyficzne formułowanie tego opisu występuje w zamówieniach publicznych, których przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, co często powoduje problemy już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Oto kilka przykładów „twórczych pomysłów” zamawiających przy redagowaniu opisu sposobu obliczenia ceny.

Przykłady

W zamówieniach publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót wielu zamawiających (w tym również bardzo znaczących i profesjonalnych) w opisie sposobu