Realizacja zamówień publicznych opiera się na zasadzie jak najszerszej konkurencji, czego wyrazem jest m.in. dopuszczenie podwykonawstwa. Jego ograniczenie musi być traktowane wyjątkowo i wprowadzane w ściśle uzasadnionych przypadkach, np. jako zastrzeżenie osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Dopuszczenie podwykonawstwa zostało połączone z ochroną zapłaty wynagrodzenia podwykonawców przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

OCHRONA ZAPŁATY WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH W KODEKSIE CYWILNYM

Wzmocnieniem ochrony dla podwykonawcy robót budowlanych w umowach o roboty budowlane są przepisy Kodeksu cywilnego [1], niezależnie od zabezpieczeń wynikających z Pzp, Stanowią one o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców robót budowlanych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6471 § 1 k.c., w umowie o roboty budowlane (o której mowa w art. 647), zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, jakie wykonawca będzie wykonywał osobiście lub z pomocą podwykonawców.

Na czym polega solidarna odpowiedzialność za zapłatę?

I kolejno: inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, które zostały zgłoszone inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich realizacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia złoży on sprzeciw podwykonawcy i wykonawcy wobec wykonywania zgłoszonych robót. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.
Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie będą zatem skuteczne oświadczenia przesłane faksem lub mailem.