Wydawało się, że na temat szacowania wartości zamówień na roboty budowlane powiedziano i napisano już wszystko. Zasady i podstawy ich ustalania obowiązują bowiem w niezmienionej formie od uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych w 2004 r. Okazuje się jednak, że „twórcza” ludzka inwencja potrafi zaskoczyć, o czym może świadczyć niżej opisany przykład podejścia do szacowana wartości zamówienia i to przez kompetentne osoby – a mianowicie pracowników Urzędu Zamówień Publicznych oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Sprawa dotyczy jednego z postępowań objętych kontrolą doraźną przez Prezesa UZP, której wyniki w konsekwencji złożonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do wyników kontroli były rozpatrzone przez KIO.

Z podjętej 14 października 2019 r. uchwały KIO (sygn. akt: KIO/KD 60/19) dotyczącej słuszności wniesionych przez Zamawiającego zastrzeżeń wynika niżej opisany stan faktyczny.

Stan faktyczny

Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w mieście …… przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji budynku Biblioteki. Rozpoznawane postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Pzp w trybie zapytania cenowego z uwagi na to, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000 euro (129.351 zł) netto.