Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), zwane dalej „rozporządzeniem”. Dokument określa m.in. metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku. Tak więc po 17 latach obowiązywania praktycznie tych samych przepisów mamy nowy akt prawny, który bez wątpienia bazuje na dotychczasowych przepisach i wprowadza jedynie niewielkie zmiany, które postaram się opisać.

Zawartość kosztorysu inwestorskiego praktycznie nie uległa zmianie i w dalszym ciągu zgodnie z postanowieniami §7 rozporządzenia obejmuje: