Kosztorys powykonawczy zawiera szczegółowe informacje dotyczące faktycznych kosztów związanych z realizacją danego projektu budowlanego. Jak sama nazwa wskazuje jest on opracowywany po zakończeniu robót. Zgodnie z „Polskimi standardami kosztorysowania robót budowlanych” [1]: „Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy i jest on sporządzony przez wykonawcę po wykonaniu robót”. 

Dokument może być podstawą do uzgodnienia wynagrodzenia za wykonane prace, w sytuacjach kiedy nie powstał kosztorys ofertowy lub zmienił się zakres robót, a także gdy nie ma możliwości ustalenia dokładnego zakresu prac przed ich rozpoczęciem.  

Często też kosztorys powykonawczy jest elementem zarządzania finansami projektu, który pozwala na zestawienie faktycznie poniesionych w trakcie budowy kosztów i porównanie ich z założeniami wstępnymi. Opracowanie takiej kalkulacji wymaga odmiennego podejścia, niż w przypadku kosztorysów przygotowywanych przed rozpoczęciem prac. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące tworzenia kosztorysu powykonawczego, który jest istotny dla pełnego zrozumienia i analizy finansowej zakończonych prac budowlanych.