W kalkulacjach skorzystamy również z informacji o cenach jednostkowych robót (CJP) i cenach czynników produkcji budowlanej (RMS) pochodzących z bazy cenowej Intercenbud.

Przykłady obejmą budowę nowego obiektu kubaturowego, tj. budynku przedszkola, w którym znajdą się 4 oddziały. Założymy, że ilości wybranej (zasadniczej) roboty ziemnej zostały uprzednio ustalone na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej w formie tradycyjnej (2D). Z zakresu danych funkcjonalno-użytkowych opisanych w projekcie wynika, że powierzchnia zabudowy jest równa 1.034 m2, a wartość przedmiaru robót ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi wynosi ok. 931 m3.

Rozważymy przypadki sporządzenia przez kosztorysanta kalkulacji kosztorysowej inwestorskiej oraz wykonawczej o charakterze kosztorysu ofertowego.

PRZYKŁAD 1 – kosztorys inwestorski

Cj roboty ziemnej określona na podstawie danych rynkowych z zawartych wcześniej umów

Zakładamy, że kosztorysant opracowuje kosztorys inwestorski dla zamawiającego publicznego i dysponuje danymi historycznymi z zawartych wcześniej umów na budowę obiektów kubaturowych, tj. przedszkoli wielooddziałowych, które realizowane były przez zamawiającego w latach 2015-2021. Data sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje IV kw. 2022 r.

W tab. 1 przedstawiono zakres informacji charakteryzujących wybrane inwestycje oraz dane odczytane z umów zamawiającego dla robót ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. I lub II.