Wprowadzenie

Kontynuując cykl Kosztorysowanie robót ziemnych, przechodzimy do omówienia przykładów ich przedmiarowania i kosztorysowania z zastosowaniem modeli BIM-IFC, które można wykorzystać w programie Norma EXPERT jako źródło danych o zakresie rzeczowo-ilościowym robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji budowlanej.

W tym artykule skupimy się wyłącznie na kwestiach związanych z przedmiarowaniem i kosztorysowaniem robót ziemnych na podstawie danych wynikających z modelu BIM terenu, który został przygotowany w programie Autodesk Revit.

Oczywiście, na rynku dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania elementów i obiektów infrastruktury drogowej, kolejowej, sieci miejskich, obiektów mostowych, czy hydrotechnicznych, które służy również do modelowania informacji o terenie (np. Trimble Novapoint lub Autodesk Civil 3D). Może ono wykorzystywać różnego rodzaju dane zewnętrzne, w tym pochodzące z systemu informacji geograficznej (GIS), z chmur punktów opracowanych w wyniku skanowania laserowego 3D, czy zapisane jako mapy fotograficzne, które są przedstawione w nawiązaniu do układów współrzędnych kartograficznych (tzw. ortofotomapy).

Na potrzeby modelowania BIM elementów zagospodarowania terenu, będących częścią inwestycji kubaturowych lub elementów architektury krajobrazu, wystarczającym narzędziem wydaje się być moduł programu Autodesk Revit, który zapewnia modelowanie informacji o terenie dzięki funkcjom dostępnym w menu „Modelowanie bryłowe i teren”. Użytkownik, wykorzystując to narzędzie jest w stanie przygotować zestawienie o charakterze bilansu mas ziemnych, które następnie może podlegać wycenie bezpośrednio w programie Revit lub zostać wyeksportowane jako raport wygenerowany do pliku zawierającego dane tekstowe (formaty: TXT lub CSV).

Eksport danych wygenerowanych z Autodesk Revit

Przykładowy bilans mas ziemnych sporządzony w programie Revit w formie zestawienia tabelarycznego przedstawiono na rys. 1.  Oznaczono widoki (od W1 do W4), które odpowiadają podziałowi robót ziemnych na wykopy i zasyp z widocznym elementem konstrukcyjnym w postaci płyty fundamentowej (widok W3 na fundament wykonany w wykopie). W dwóch pierwszych kolumnach bilansu mas ziemnych znajdują się informacje o etapach utworzenia oraz wyburzenia. Dzięki przypisaniu tych parametrów do elementów tworzących model terenu w Revit, istnieje możliwość automatycznego wygenerowania informacji o objętościach gruntu w części wykopowej, nasypowej i bilansu mas ziemnych w formie zestawienia.