Prezentowane poniżej stawki i narzuty opierają się na materiale źródłowym z kilkuset przedsiębiorstw budowlanych o różnej formie własnościowej, zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Materiał ten poddano weryfikacji, polegającej na odrzuceniu incydentalnie występujących, rażąco wysokich lub niskich wartości. Informacje mają charakter rynkowy i odzwierciedlają poziom stawek i narzutów z przełomu października i listopada 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

W porównaniu z III kwartałem 2010 r. kosztorysowe stawki robocizny wynikające z zawartych umów o wykonanie robót zmalały dla robót budowlanych i instalacji sanitarnych o 0,1%, dla instalacji elektrycznych o 0,6%, zaś dla robót inżynieryjnych wzrosły o 0,4%.

W wartościach narzutów odnotowano jedną zmianę. Dotyczy ona wskaźnika kosztów pośrednich przy robotach inżynieryjnych, który zmniejszył się o jeden punkt procentowy. Pozostałe narzuty nie zmieniły się.


Kształtowanie się stawek robocizny w przeciągu roku przedstawia poniższy wykres.

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny na przestrzeni stycznia i ostatnich czterech miesięcy 2010 r.:

- od 0,1 do -0,1% przy robotach budowlanych,

- od 0,1 do -0,1% przy instalacjach sanitarnych,

- od 0,1 do -0,4% przy instalacjach elektrycznych,

- od 0,3 do -0,1% przy robotach inżynieryjnych.

 

Od początku roku stawki robocizny zmalały przy robotach budowlanych o 0,7%, instalacjach sanitarnych o 1,2%, instalacjach elektrycznych o 0,9%, a przy robotach inżynieryjnych pozostały na tym samym poziomie.


Tablica 5 przedstawia wartości robocizny brutto, tj. zawierające kosztorysowe stawki robocizny oraz odniesiony do nich narzut kosztów pośrednich i narzut zysku. Stawki robocizny brutto są bardzo istotnym źródłem informacji o zmianach stosowanych przez wykonawców narzutów.

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z III kwartałem 2010 r. stawki robocizny brutto zmalały przy robotach budowlanych o 0,7%, instalacjach sanitarnych o 0,6%, instalacjach elektrycznych o 1,2%, a przy robotach inżynieryjnych wzrosły o 0,3%.


Z kolei poniższy wykres przedstawia udział narzutów i kosztorysowej stawki robocizny w wartości robocizny brutto.

 

 

Z wykresu wynika, że narzuty do kosztorysowej stawki robocizny stanowią blisko 50% wartości robocizny brutto. Ich udział wynosi obecnie od 45,6% do 46,6% jej wartości.