Zamieszczone niżej stawki i narzuty wywodzą się z badania blisko tysiąca zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dane źródłowe zweryfikowano odrzucając incydentalne, rażąco wysokie lub niskie wartości.
Informacje mają charakter rynkowy, tzn. odzwierciedlają poziom stawek i narzutów, jaki wystąpił na przełomie stycznia i lutego 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

Kosztorysowe stawki robocizny stosowane przez zakłady rzemieślnicze przy zawieraniu umów o wykonanie robót zmieniły się w porównaniu z IV kwartałem 2009 r. następująco:

- w robotach budowlanych wzrosły o 0,8%,
- w instalacjach sanitarnych zmalały o 0,7%,
- w instalacjach elektrycznych zmalały o 1,3%.

 

Wskaźniki narzutów uległy nieznacznym zmianom. Dotyczy to wskaźników narzutu kosztów zakupu w robotach instalacyjnych oraz wskaźnika kosztów pośrednich w robotach budowlanych, które wzrosły o jeden punkt procentowy.
Pozostałe narzuty nie zmieniły się.


Kształtowanie się kosztorysowych stawek robocizny ilustruje poniższy wykres.

 

 

 

Jak widać, od stycznia 2009 do stycznia 2010 roku stawki robocizny zmalały przy robotach budowlanych o 2,5%, przy instalacjach sanitarnych o 4,0%, a przy instalacjach elektrycznych o 6,8%.


W tablicy 5 ukazano z kolei wartości robocizny brutto, tj. obejmujące stawkę kosztorysową wraz z odniesionymi do niej narzutami (kosztów pośrednich i zysku).

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem stawki robocizny brutto zwiększyły się przy robotach budowlanych o 0,07%, przy instalacjach sanitarnych zmalały o 0,7%, a przy instalacjach elektrycznych zmalały o 1,3%.