Zamieszczone niżej stawki i narzuty wywodzą się z badania blisko tysiąca zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dane źródłowe zweryfikowano odrzucając incydentalne, rażąco wysokie lub niskie wartości.
Informacje mają charakter rynkowy, tzn. odzwierciedlają poziom stawek i narzutów, jaki wystąpił na przełomie kwietnia i maja 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

Kosztorysowe stawki robocizny stosowane przez zakłady rzemieślnicze przy zawieraniu umów o wykonanie robót wzrosły w porównaniu z I kwartałem 2010 r. następująco:

- o 0,6% przy robotach budowlanych,

- o 0,3% przy instalacjach sanitarnych,

- o 0,5% przy instalacjach elektrycznych.

 

Wskaźniki narzutów w większości zmniejszyły się o jeden punkt procentowy. Dotyczy to wszystkich narzutów przy instalacjach i wskaźnika zysku przy robotach budowlanych. Natomiast wskaźnik narzutu kosztów pośrednich przy robotach budowlanych zmniejszył się o dwa punkty procentowe, a wskaźnik narzutu kosztów zakupu przy tych robotach nie zmienił się.


Kształtowanie się kosztorysowych stawek robocizny ilustruje poniższy wykres.

 

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny z okresu ostatnich pięciu miesięcy 2010 r.:

- od 0,0 do 0,6% przy robotach budowlanych,

- od 0,0 do 0,5% przy instalacjach sanitarnych,

- od 0,0 do 0,8% przy instalacjach elektrycznych.

 

Od początku roku stawki robocizny wzrosły przy robotach budowlanych o 1,4%, przy instalacjach sanitarnych o 1,1%, a przy instalacjach elektrycznych o 1,0%.

 

 

W tablicy 5 ukazano z kolei wartości robocizny brutto, tj. obejmujące stawkę kosztorysową wraz z odniesionymi do niej narzutami (kosztów pośrednich i zysku).

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem stawki robocizny brutto zmniejszyły się przy robotach budowlanych o 2,0%, przy instalacjach sanitarnych o 1,3%, a przy instalacjach elektrycznych o 1,0%.