1. Jak wykorzystać opcję druku obustronnego

Chciałem wykorzystać możliwość druku na obu stronach papieru. Ustawiłem właściwości drukarki i w oknie Drukuj zaznaczyłem Druk obustronny. W rezultacie uzyskałem druk na obu stronach, ale bez sensu. Na początkowych kartkach miałem strony nieparzyste, a później parzyste. To znaczy na pierwszej kartce stronę pierwszą i trzecią itd. Czy to jest błąd programu, czy ja coś źle ustawiłem?

 

 

redakcja:

Popełnił Pan błąd nadgorliwości. W sytuacji, gdy posiada Pan drukarkę, która ma możliwość drukowania na obu stronach papieru, nie powinien Pan zaznaczać opcji Druk obustronny w oknie Drukuj programu Norma, ponieważ ustawienie Drukuj na obu stronach w Preferencjach drukowania, spowoduje, że drukarka będzie sama drukowała dwustronnie.

 

 

Opcja Druk obustronny służy do tego, aby drukować na obu stronach papieru w sytuacji, gdy nasza drukarka tego nie potrafi. Ustawienie tej opcji spowoduje, że program wydrukuje strony nieparzyste i będzie czekał na odwrócenie papieru, po czym na odwrotnych stronach kartek dodrukuje strony parzyste.

 

Andrzej Mościcki

 

*

 

 

2. Dwa obmiary w pozycji

W przedmiarze robót przedstawionym przez zamawiającego była pozycja z KNR nr 2-15 (w wersji WACETOB-u) 0406-02. Gdy wprowadzałam ją do kosztorysu, program zapytał mnie o dodatkowy obmiar w jednostkach „próba”. Tymczasem w pozycji przedmiaru przekazanego przez zamawiającego jest tylko jednostka „m”. Co mam zrobić, bo boję się, że nasza oferta zostanie odrzucona wskutek niezgodności z przedmiarem robót?
 

 

redakcja:

Jeżeli w Przedmiarze Robót jest odwołanie do pozycji 0406-02 z KNR-W nr 2-15, to zgodnie z uwagą pod tablicą: „Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się na wykonanie jednej próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego rurociągu”, należy określić ile prób będzie wykonanych. Fakt, że w Przedmiarze Robót nie podano tej ilości, oznacza iż został on wykonany starszą wersją Normy lub za pomocą innego programu. W żadnym przypadku podanie tej ilości nie może być podstawą do odrzucenia oferty. Podanie zużycia materiałów i czasu pracy sprzętu jako iloczynu normatywów i długości rurociągu byłoby niezgodne z katalogiem. Ponieważ jednak to zamawiający decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu oferty, należy złożyć do niego zapytanie i postąpić odpowiednio do wyjaśnienia.

 

Andrzej Mościcki

 

* *

 

 

3. Katalogi serii K-

Dlaczego w bazie programu Norma nie ma KNR-ów serii K- ?

 

 

redakcja:

Posiadamy z tej serii KNR nr K-02, KNR nr K-04 i KNR nr K-05. Pozostałych nie wprowadziliśmy do programu z prozaicznego powodu. Wydawcą tych katalogów jest firmą konkurencyjną w stosunku do Athenasoft i niestety nie udało się nam uzgodnić warunków licencyjnych. W tej sytuacji pozostaje Panu zakup katalogu w postaci książkowej i wprowadzenie potrzebnych pozycji jako niekatalogowych. Jeżeli zakłada Pan, że będzie chciał z nich skorzystać również w przyszłości, to należy wpisać je do katalogu własnego.

 

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

 

4. Materiał „z odzysku”

Mam pozycję – wymiana przewodów elektrycznych. Ilość przewodów do wymiany to 66 m. Norma zużycia przewodu to 1,04 (czyli przy wymianie 66 m przewodu wykonawca zużyje 68,64 m przewodu). Wszystko jest piękne do czasu, dopóki nie okaże się, że cześć przewodu wymienianego (przyjmijmy, że połowa) może pozostać, czyli wykonawca wyciąga taki przewód z rurki, i następnie wciąga go tam z powrotem.
Czyli de facto wykonawca wymieni 66 m przewodu, jednak nowego przewodu będzie jedynie połowa. Innymi słowy 33 m przewodu to materiał inwestora.
Jak mam to rozliczyć w jednej pozycji kosztorysowej?
Wstawiam pozycję wymiana przewodu 66 m i w materiale zaznaczam, że 33 m to materiały inwestora. Ale w takim przypadku inwestor „jest do tyłu”, bowiem „naddatek” liczony jest też od jego materiału. Powinienem zatem do tych 33 m materiału inwestora nie doliczać 4%. Jednak czy można to jakoś zautomatyzować?

 

 

redakcja:

Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że tu należy zastosować nakład stały.

 

 

Jak widać, dzięki tej metodzie mnożona jest tylko ilość nowego kabla.

Można też ilość inwestora zdefiniować wyrażeniem:

 

 

Ta metoda jest lepsza o tyle, że zadziała również w przypadku zmiany obmiaru.

 

Andrzej Mościcki

 

* * * *

 

 

5. Tabela wartości elementów scalonych

Jestem użytkownikiem programu Norma STD. Proszę o podanie różnicy pomiędzy Tabelą elementów scalonych a Tabelą wartości elementów scalonych. Proszę ponadto o podanie sposobu wypełnienia Tabeli wartości elementów scalonych. Czy możliwym i zasadnym jest podawanie wspólnej jednostki dla poszczególnej grupy robót? Np. zdjęcie humusu - obmiar w m2, wykopy fundamentowe – obmiar w m3, ławy fundamentowe – obmiar w m3, ściany fundamentowe – obmiar w m2, zbrojenie – obmiar w kg lub tonach. Takie są wymagania biura konsultingowego pozyskującego fundusze dla inwestora ze środków unijnych z programu ministerstwa rolnictwa. Czy jest to nadinterpretacja, czy brak znajomości przepisów z mojej strony?

 

 

redakcja:

Różnica między Tabelą wartości elementów scalonych, a Tabelą elementów scalonych polega tylko i wyłącznie na tym, że pierwszy tytuł zawiera słowo „wartości”. W rzeczywistości chodzi o jedno i to samo zestawienie kosztów przypisanych do poszczególnych działów (elementów).
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w § 7 p. 5) napisano, że kosztorys inwestorski zawiera :

5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

Natomiast w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004÷2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” (Dz.U nr 284, poz. 2846) w § 4 p. 2a) podano jedynie, że wniosek powinien zawierać tabelę wartości elementów scalonych, bez określania, co ma ona zawierać.
Zaś Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych w „Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych” w Załączniku nr 7 zamieszcza wzór Tabeli elementów scalonych.

Aby wypełnić tabelę należy dla każdego działu określić nazwę i ilość jednostek elementarnych. W jednym dziale może być kilka różnych jednostek elementarnych (np. powierzchnia w m2 i kubatura w m3). Poniżej przedstawiamy dwa przykładowe warianty Tabeli wartości elementów scalonych:

 

Tabela wartości elementów scalonych
Betonowy kanał przełazowy

 

 

 

 

Andrzej Mościcki
Barbara Reichert

 

* * * * *

 

 

6. Gdzie mi zniknęły normy?

Tworzę kosztorys inwestorski. Zaznaczyłem taką opcję w ustawieniach programu.
Na liście pozycji kosztorysowych pozycje są prezentowane dziwnie, tzn. brak info o robociźnie.

 

 

Jednak tak się nie dzieje wszędzie. W niektórych pozycjach normy są podane.

 

 

Skąd taka niekonsekwencja?

 

 

redakcja:

To nie jest niekonsekwencja. Ponieważ w formularzu kosztorysu inwestorskiego istnieje kolumna „Nakład jednostkowy”, to w polu „Opis”, normatyw jest podawany tylko wówczas, gdy jest wyliczany. W pierwszej pozycji norma jest podana wprost jako 2,87 r-g/m2. Została ona wpisana w rubrykę Nakład jednostkowy, który jest po prostu inną nazwą normy zużycia. W drugiej pozycji normy są wyliczane w polu Opis, a wynik jest umieszczany w polu Nakład jednostkowy.

 

Andrzej Mościcki