Przedmiot umowy o roboty budowlane jakim jest budynek, budowla czy mała architektura należy do najbardziej skomplikowanych pod względem technicznym, z jakim spotykamy się w obrocie gospodarczym. Z tych to m.in. powodów, prawo budowlane nakłada na inwestora szereg obowiązków, które muszą być spełnione, aby rozpocząć budowę.

Do podstawowych obowiązków inwestora należy m.in. opracowanie projektu budowlanego i innych projektów (stanowiących podstawę wydania decyzji pozwolenie na budowę) oraz zapłata umówionego wynagrodzenia.
Prawo budowlane dopuszcza możliwość realizacji robót bez projektu budowlanego i pozwolenia na budowę (zob. art. 29÷31 ustawy Prawo budowlane) lecz zawsze inwestor powinien określić, co chce osiągnąć w wyniku wykonania robót budowlanych.

Orzecznictwo sądowe dokonało swoistego podziału robót na inwestycyjne (budowa nowego obiektu budowlanego) i remontowe. Prawo zamówień publicznych wyodrębniło