Prawo budowlane [1] wskazuje jasno, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
Prowadzenie właściwej eksploatacji jest dokumentowane w książce obiektu budowlanego (KOB), w której odnotowywane są wszelkie dokumenty i protokoły związane z badaniami i kontrolami, remontami i przebudową, jakie mają miejsce na przestrzeni długoletniego użytkowania.

Kiedy wymagane jest założenie KOB

Właściciel lub zarządca obowiązany jest prowadzić książkę dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia tj. dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę (art. 64 [1]). Z obowiązku tego wyłączone są jednorodzinne budynki mieszkalne, obiekty budowlane