Główne ryzyka związane z waloryzacją wynagrodzenia w umowach w sprawie zamówień publicznych to:

 • brak waloryzacji lub indeksacji w umowie,
 • wadliwy wybór podstawy waloryzacji lub indeksacji,
 • niesprawiedliwy podział skutków waloryzacji lub indeksacji,
 • ograniczenie poziomu waloryzacji lub indeksacji,
 • klauzula dla pozoru.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy

Od 10 listopada 2022 r. umowa zawarta na podstawie Pzp, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 Pzp).
Obligatoryjny zakres takiego postanowienia obejmuje:

 • Określenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, od którego może nastąpić zmiana wynagrodzenia.
 • Początkowy termin, w którym będzie można dokonać zmiany wynagrodzenia.
 • Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia, który może być określony poprzez:
  • odesłanie do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, z użyciem wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub
  • przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.
 • Sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, przy założeniu, że jest możliwa zmiana wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie lub obniżenie.
 • Okresy, w których może nastąpić zmiana wynagrodzenia wykonawcy.
 • Określenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień umownych.

Umowa musi także zawierać postanowienia zobowiązujące wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku indeksacji, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • przedmiotem umowy podwykonawcy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 • okres obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 6 miesięcy (art. 439 ust. 5 Pzp).