Od Redakcji: od jednego z naszych Czytelników otrzymaliśmy maila o następującej treści:
„Mam problem. Nastąpiła pomyłka w cenie ofertowej. W opisie technicznym zakres robót został opisany inaczej niż w projekcie na rysunku. Zakres robót został przyjęty według szczegółowego opisu technicznego, a nie według rysunku. Czy jest w przepisach prawnych coś takiego jak wyższość opisu nad rysunkiem lub odwrotnie?”
Ponieważ nie czujemy się upoważnieni do interpretowania szczegółowych zapisów w aktach prawnych, zwróciliśmy się o odpowiedź do osoby najbardziej kompetentnej – pana dyrektora Andrzeja Warwasa.

 

 

Nastąpiła pomyłka w cenie ofertowej. W opisie technicznym zakres robót został opisany inaczej niż w projekcie na rysunku. Zakres robót został przyjęty według szczegółowego opisu technicznego, a nie według rysunku. Czy jest w przepisach prawnych coś takiego jak wyższość opisu nad rysunkiem lub odwrotnie?

 

Odpowiedź na postawione pytanie niestety nie może jednoznacznie rozstrzygać problemu, gdyż zawarte w pytaniu informacje są niepełne.
Brak jest danych mówiących o tym, czy opisana sytuacja dotyczy zamówień publicznych, czy i jakie były postawione wymagania w odniesieniu do obliczenia ceny oferty przez wykonawcę oraz jaką przyjęto formę wynagrodzenia, a dane te przesądzają o stosowaniu określonych przepisów.
Z tych też powodów odpowiedź może mieć wyłącznie charakter warunkowy.

 

Zakładając, że przedstawiony przypadek odnosi się do oferty składanej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy uwzględnić, co następuje:

  1. Cena oferty, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane powinna być skalkulowana zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny oferty, który zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Cena oferty powinna odnosić się dokładnie do przedmiotu zamówienia, którego opis formułuje się w przypadku robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
  3. W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest jakichkolwiek przepisów regulujących zasady i podstawy kalkulacji cen na roboty budowlane, a w konsekwencji to zamawiający decyduje o metodach i podstawach kalkulacji ceny w tym np. opracowania kosztorysu ofertowego.

 

Z treści pytania wynika, że zamawiający nie sprecyzował w jaki sposób, na jakich podstawach oraz z jakich opracowań ustalane mają być ilości robót przyjmowane do kalkulacji ceny.
W związku z powyższym można jedynie odnieść się do ustaleń dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w związku z wymienionym powyżej, obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

 

Biorąc pod uwagę, że:

- dokumentacja projektowa opisująca zamówienie na wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę składa się w szczególności z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej BIOZ,

- projekt budowlany zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinien obejmować m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany /art.34 ust.3 ustawy Prawo budowlane/,

- opis techniczny stanowi część projektu architektoniczno-budowlanego i określa m.in. parametry techniczne obiektu - w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość /§ 11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego/,

- projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym m.in. do sporządzenia przedmiaru; istotą tych projektów są rysunki a opis ma charakter wyjaśniający /§ 5 ust.1 i 2 rozporządzenia MI z dnia 2 września 2004 r./

- ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji projektowej,

w przypadku niezgodności między zakresem przedmiotu zamówienia /ilościami robót/ wynikającym z części rysunkowej i części opisowej projektów należy przyjąć jako wiążący zakres wynikający z części rysunkowej.

 

Poruszony w pytaniu problemu pomyłki w cenie ofertowej, wobec braku pełnej informacji, może dotyczyć różnych sytuacji, w tym przykładowo:

  1. Ustalona została forma wynagrodzenia kosztorysowego i wykonawca sporządzał kalkulację ceny oferty z uwzględnieniem ilości robót określonych przez zamawiającego.
  2. Ustalona została forma wynagrodzenia ryczałtowego i wykonawca sporządzał kalkulację ceny oferty, a ilości robót stanowiące podstawę tej kalkulacji określał sam w oparciu o przekazaną mu przez zamawiającego dokumentację projektową.

W obu przypadkach ilości robót powinny odpowiadać zakresowi wynikającemu z części rysunkowej projektów, przy czym odpowiedzialność za pomyłkę w obliczeniu ceny oferty, polegającą na błędnym ustaleniu ilości robót do kalkulacji w pierwszym przypadku ponosi zamawiający a w drugim przypadku wykonawca.