Obok ochrony wynikającej z przepisów Prawa zamówień publicznych, podwykonawcy objęci są ochroną kodeksu cywilnego stanowiącą o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Obowiązuje ona niejako obok i jest niezależna od przepisów Pzp. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej[1].

 Przepisy Kodeksu cywilnego zostały zmienione i doprecyzowane w 2017 r.[2] poprzez odejście od tzw. dorozumianej zgody inwestora na zatrudnienie podwykonawcy, powodującej powstanie solidarnej odpowiedzialności, na rzecz zgody jednoznacznej. Potrzebę takiej zmiany zauważono (na skutek wielu sporów sądowych o wypłatę