Odbiór tzw. częściowy

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi - biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania (bardzo długi), projektowania i budowania - wymaga od wykonawcy wiedzy technicznej i staranności na etapie projektowania i budowania, a od użytkownika przestrzegania procedury związanej z utrzymaniem obiektu budowlanego w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników i komfort użytkowania. Z tych to m.in. powodów ustawa Prawo budowlane nakazuje użytkownikowi prowadzenie dziennika obiektu budowlanego oraz dokonywania okresowych kontroli, polegających na sprawdzaniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Z uwagi na stopień skomplikowania prac składających się na obiekt budowlany, niezwykle rzadko udaje się ściśle zrealizować obiekt opisany w projekcie budowlanym, z tych to powodów do obowiązków kierownika budowy należy przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego (zob. art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane[1]).

Do obowiązków kierownika budowy należy też zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie