Dla branży budowlanej podstawowym dokumentem zawierającym informacje na temat bezpieczeństwa jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aż kilka rozdziałów jest poświęconych ochronie przeciwpożarowej.

Klasyfikacja budynków

Dla właściwego zabezpieczenia przed ogniem projektant musi wskazać miejsca i rodzaj przegród stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. Aby mógł to zrobić, niezbędne jest określenie parametrów, takich jak: wysokość budynku, jego przeznaczenie i liczba osób, mogących przebywać w nim w tym samym czasie. Nie ma tu miejsca na dowolność, gdyż wspomniane rozporządzenie precyzyjnie klasyfikuje obiekty pod kątem tych właśnie cech.

Wysokość budynku

Rozróżniane są budynki niskie (N – do 12 m nad poziomem terenu lub mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych), średniowysokie (ŚW – ponad 12-25 m lub mieszkalne ponad 4 do 9 kondygnacji), wysokie (W – 25 do 55 m lub mieszkalne o 9 do 18 kondygnacjach) i wysokościowe (WW – powyżej 55 m nad poziomem terenu).

Sposób eksploatacji

Wyróżniamy budynki m.in. mieszkal­ne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (ZL). Tutaj z kolei określono 5 grup:

  • ZL I – z pomiesz­czeniami, w których jednocześnie przebywa ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, zatem będą to np. biurowce,
  • ZL II – przeznaczone przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poru­szania się – szpitale, żłobki, przed­szkola, domy dla osób starszych,
  • ZL III – to z kolei obiekty użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do poprzednich kategorii,
  • ZL IV – budynki mieszkalne,
  • ZL V – zamieszkania zbiorowego, również nieuwzględnione w dwóch pierwszych grupach; chodzi m.in. o hotele, pensjonaty, schroniska czy internaty.

Odporność pożarowa

Opisuje ją 5 klas – od A do E. Do budynków wysokościowych odnosi się kategoria najwyższa A, a także B. Budynki wysokie to klasa B, średniowysokie – B oraz C, niskie zaś to kategorie B, C, D. Kategoria E dotyczy obiektów inwentarskich, magazynowych, produkcyjnych, garaży, pomieszczeń technicznych, takich jak kotłownie czy hydrofornie.