Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w ostatnim czasie co najmniej dwa orzeczenia dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, w szczególności co do możliwości stosowania przez prawo krajowe oraz zamawiających różnego rodzaju ograniczeń w tym zakresie. Nadarza się więc okazja aby podsumować jakie jest stanowisko TSUE w przedmiocie podwykonawstwa.

Starsze orzecznictwo dotyczące podwykonawstwa – ogólne zasady

W pierwszym orzeczeniu dotyczącym tego zagadnienia (sprawa C-176/98 „Holst Italia”) TSUE uznał, że wykonawca nie może zostać wykluczony z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne tylko z tego powodu, że proponuje, celem realizacji danego zamówienia, wykorzystać zasoby, które nie są jego własnością lecz należą do jednego lub więcej innych podmiotów. Przeciwnie, wykonawca może polegać, w celu wykazania, że