Podstawowe zasady sporządzania projektu budowlanego

Zgodnie z § 2 rozporządzenia projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej. Forma zewnętrzna projektu uzależniona jest od formy w jakiej jest on sporządzany. W przypadku formy papierowej nic się nie zmieniło tzn. projekt budowlany oprawia się do formatu A4 (§ 3 rozporządzenia). Natomiast w odniesieniu do projektu w formie elektronicznej obowiązują następujące zasady:

  • Stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF. Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie, np. załączniki będące kopiami uzgodnień w pliku .jpg. Warto wiedzieć, że można połączyć wszystkie elementy projektu (rysunki, uzgodnienia, opisy) w jeden plik .pdf. Połączenie można wykonać np. za pomocą wersji rozszerzonej programu Adobe Acrobat DC, czyli wersji pro, która umożliwia połączenie z zachowaniem wszystkich elektronicznych podpisów.
  • Rozwiązania projektowe w części rysunkowej zapisywanej w pliku sporządza się w postaci wektorowej.
  • Pojedynczy plik nie może przekraczać 150 MB.
  • Dokument powinien być czytelny. Projekt, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Przepisy nie zobowiązują by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  • Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (tab. 1).