Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z projekto-waniem, wykonawstwem i utrzymaniem dociepleń ścian zewnętrznych budynków wyko-nanych metodą ETICS, która jest obecnie najczęściej stosowana w Polsce.

Obowiązujące normy prawne

Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS projektant ma za zadanie poprawnie opracować dokumentację techniczną robót dociepleniowych, tj. zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami technicznymi, wytycznymi i zaleceniami producentów ETICS oraz przy uwzględnieniu aktualnego stanu technicznego i zastosowanego rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego docieplanych ścian zewnętrznych budynku.
Formalności budowlane. Docieplanie ścian budynków metodą ETICS to robota budowlana, którą zgodnie z aktualnym stanem prawnym można realizować po spełnieniu