W 24 wydaniu cyklu opisany jest jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawa dotyczyła przeniesienia pozwolenia na budowę w imieniu inwestora przez upoważnionego pełnomocnika.

Opis sprawy:
Starosta przeniósł pozwolenie na budowę na nowego inwestora.

Według prawa budowlanego organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest zobowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora. Jest to możliwe jeżeli do wniosku nowy inwestor dołączy zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę złożył pierwotny inwestor. We wniosku tym zarzucił, że osoba, która wyraziła zgodę w jego imieniu na przeniesienie decyzji, nie była do tego upoważniona – przekroczyła zakres pełnomocnictwa.

Wojewoda odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty przenoszącej pozwolenie na budowę. GINB utrzymał w mocy decyzję Wojewody.

Wyroki:
WSA w Warszawie z 16 września 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 2325/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę pierwotnego inwestora na decyzję GINB.

NSA z 30 stycznia 2024 r., sygn. akt II OSK 1088/21

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Zdaniem Sądu przekroczenie zakresu pełnomocnictwa i wadliwe uznanie, że pełnomocnik był upoważniony do wyrażenia zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Wypełnia jednak przesłankę wznowieniową. Oznacza to, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Organ (starosta) pozbawił bowiem stronę czynnego udziału w postępowaniu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa – Prawo budowlane: art. 40 ust. 1 pkt 2
  2. Kodeks postępowania administracyjnego: art. 145 § 1 pkt 4 kpa

Więcej interpretacji znajdziesz tu: Ciekawe interpretacje GUNB

Źródło informacji: GUNB