Wprowadzenie segregacji odpadów budowlanych jest efektem dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Nowelizacja ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach od początku budziła wątpliwości. Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i remontowych miał wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., jednak na skutek wniosków i apeli przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami oraz firm z branży budowlanej termin ten został przesunięty o 2 lata (zmiana uchwalona pod koniec 2022 r.). Ten czas był potrzebny, żeby dostosować działanie firm do wykonywania nowych obowiązków, w tym również na dostosowanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

Obowiązek segregacji odpadów budowlano-remontowych na sześć frakcji ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Niemniej zapisy nowelizacji wciąż nie są jednoznacznie interpretowane. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest w trakcie opracowywania projektu zmian, które mają uściślić zasady segregacji odpadów. Pojawiają się wątpliwości co do obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlano-remontowego. W projekcie, nad którym pracuje ministerstwo, przedstawiona będzie taka modyfikacja systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i remontowych, żeby nie opierał się on bezpośrednio na obowiązku segregacji ich u źródła. Zmiana ma pozwolić na przekazanie takich odpadów uprawnionemu podmiotowi, który zajmie się ich segregacją. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje, że do połowy br. rząd przyjmie projekt zmian w ustawie o odpadach, tak żeby jasne przepisy mogły zacząć obowiązywać zgodnie z zaplanowanym terminem.

Po co segregować odpady budowlane?

Odpady po budowie, rozbiórce lub remoncie domu powinno się segregować, podobnie jak komunalne. To pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska (powietrza, wody i gleby) oraz zwiększyć efektywność wykorzystania surowców. Podczas segregacji możliwe jest zidentyfikowanie różnych rodzajów odpadów i przeznaczenie ich do odpowiedniego miejsca składowania. Wiele odpadów budowlanych może zostać poddanych recyklingowi. Dzięki temu pewne materiały zamiast trafić na składowisko zostaną wykorzystane ponownie. Jednocześnie można wyselekcjonować odpady niebezpieczne, a następnie wyeliminować je ze strumienia ogółu odpadów.