Wprowadzenie

Od kilku miesięcy trwa ożywiona dyskusja nad naszym krajowym systemem zamówień publicznych, wywołana zaprezentowanym projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Można spotkać się z różnymi opiniami i poglądami dotyczącymi zarówno plusów jak i minusów proponowanych rozwiązań, które w wielu aspektach w sposób znaczący zmieniają zasady przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ich realizacji. Wymaga jednak podkreślenia, na co zwróciłem uwagę w jednym z artykułów (Zamówienia publiczne – Doradca nr 3/2019), że projekt nie wnosi istotnych, oczekiwanych i sygnalizowanych niejednokrotnie postulatów dotyczących konieczności zmiany dotychczas obowiązujących i wprowadzenia nowych, szczególnych regulacji w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane, uwzględniających specyfikę tego rodzaju zamówień. Pozostawiono bez zmian dotychczasowe regulacje zawarte w art. 31 i art. 33 obowiązującej obecnie ustawy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Brak jest również zapowiedzi dotyczących opracowania nowych rozporządzeń w sprawie dokumentacji projektowej i