Prognozowane poniżej stawki robocizny kosztorysowej dla pięciu podstawowych rodzajów robót odzwierciedlają pełne rzeczywiste koszty pracy, obejmujące wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz wydatki pozapłacowe związane z pozyskaniem i utrzymaniem pracownika. 

Mając świadomość, że w  kosztorysowaniu panuje powszechna praktyka stosowania stawek obejmujących co najwyżej koszty wynagrodzenia brutto, i to takich, które nie przewidują urlopów, absencji chorobowych ani dodatkowych kosztów pracy w nadgodzinach, zdecydowaliśmy się na publikowanie rzetelnej prognozy kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę, obejmującej wszystkie rzeczywiste pochodne od płac. 

Oprócz wysokości płac, na stawki robocizny kosztorysowej znacząco wpływają także inne czynniki. Należą do nich między innymi: popularność określonych rodzajów inwestycji na danym obszarze (infrastrukturalne, mieszkaniowe itp.) oraz atrakcyjność inwestycyjna samych regionów, czyli intensywność ruchu budowlanego i liczba prowadzonych inwestycji na danym terenie.