Dlaczego wiedza o rynku jest tak ważna? Podstawą do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski sporządzany na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ustalenie wartości zamówienia należy wykonać z należytą starannością.

Co oznacza należyta staranność przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego? Na pewno należy ująć w nim wszystkie czynności robocze we właściwych ilościach. Ale czy tylko? Oczywiście, że nie – należy również odpowiednio je wycenić. Oznacza to, że zarówno poszczególne ceny jednostkowe, jak i cała wartość kosztorysu inwestorskiego powinna odpowiadać wartościom rynkowym. A jak sama nazwa wskazuje, ceny rynkowe zależą od sytuacji na rynku (patrz ramka). Przeszacowany kosztorys inwestorski ma niestety duży wpływ na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, chociażby w związku z koniecznością wzywania wykonawców do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Niedoszacowany kosztorys inwestorski może skutkować koniecznością unieważnienia postępowania lub być podstawą do sformułowania zarzutów o celowe zaniżanie wartości zamówienia.