Truizmem będzie stwierdzenie, że zawarcie umowy o roboty budowlane niesie za sobą ryzyka, zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego. Przejmując na siebie obowiązki związane z wykonaniem obiektu budowlanego lub robót budowlanych każda ze stron musi liczyć się z zagrożeniem niewykonania ich zgodnie z postanowieniami umowy, narażeniem się na straty i kary lub odstąpienia od umowy i koniecznością powtórnego kontraktowania. 
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nieosiągnięcia założonego celu, obie strony muszą przed zawarciem umowy przeprowadzić analizę ryzyka. Samo jego zdefiniowanie nie wystarczy, istotne jest przewidzenie skutków i oszacowanie kosztów, a także podjęcie działań zmniejszających ryzyko, jeśli nie da się go uniknąć.  
Jak wskazuje praktyka, w trakcie realizacji umów o roboty budowlane ujawniają się problemy z dochowaniem ich warunków w wielu aspektach. Ilość tych problemów ulega zwielokrotnieniu, gdy zamawiający zdecyduje się powierzyć wykonawcy oprócz robót budowlanych, także wykonanie projektu. 
W planowanym cyklu artykułów postaram się na bazie własnego doświadczenia, zdefiniować i opisać najistotniejsze ryzyka związane z realizacją umów, których przedmiotem są roboty budowlane i prace projektowe. Wskażę okoliczności przyczyniające się do powstania ryzyka, możliwe skutki oraz rekomendacje, co można uczynić, aby zmniejszyć problemy i koszty ponoszone, zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców.  

Modele realizacji procesu budowlanego 

Prawo zamówień publicznych dopuszcza trzy sposoby prowadzenia postępowań na