Na rodzaj i właściwości spoiwa wapiennego zasadniczy wpływ ma jakość i rodzaj surowca oraz sposób jego wytwarzania, przede wszystkim wypalanie i mielenie. Natomiast o końcowych fizycznych cechach zaprawy, takich jak: wytrzymałość, nasiąkliwość, przyczepność, mrozoodporność, itp. decydują [2]:

  • rodzaj i właściwości wapna (spoiwa),
  • rodzaj i ilość (udział) aktywnych dodatków hydraulicznych i pucolanowych,
  • rodzaj i ilość domieszek,
  • ilość wody zarobowej,
  • krzywa przesiewu kruszywa,
  • chłonność podłoża,
  • sposób aplikacji,
  • warunki cieplno-wilgotnościowe oraz pielęgnacja przy wiązaniu i twardnieniu.

Dlatego zastosowanie systemów tynków wapiennych nie może być bezkrytyczne, zawsze należy uwzględniać obciążenia występujące dla konkretnego obiektu (wilgoć, sole, opady atmosferyczne), warunki cieplno-wilgotnościowe, itp.

Wiązanie powietrzne i hydrauliczne

Wapno to materiał zawierający fizyczne i chemiczne odmiany tlenku wapnia (CaO), tlenku magnezu (MgO), wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) i wodorotlenku magnezu (Mg(OH)2). Stosowane w budownictwie jako spoiwo, jest nazywane wapnem budowlanym. Materiał powstaje przez wypalanie wapieni (węglanów wapniowych, kalcytu (CaCO3), w efekcie którego tworzy się tzw. wapno palone (tlenek wapnia, CaO). Dalsze procesy (gaszenie wapna) prowadzą do powstania tzw. wapna gaszonego (wodorotlenku wapnia Ca(OH)2), które w wyniku reakcji z dwutlenkiem węgla, tworzy ponownie węglan wapnia (CaCO3). Ten sposób wiązania – przez karbonatyzację – dotyczy w zasadzie tylko czystego wapna, zwanego także wapnem powietrznym lub wapniowym (CL), do którego można zaliczyć wapno palone (Q), hydratyzowane (S) oraz dolomitowe (DL) [1].

Wapno może jednak zawierać różnego rodzaju składniki lub dodatki hydrauliczne, co skutkuje jednoczesnym występowaniem wiązania hydraulicznego spoiwa. Jest to uzależnione od jego składu, dlatego procesy wiązania powietrznego i hydraulicznego mogą występować równolegle lub następować po sobie, co wpływa zarówno na szybkość wiązania jak i końcowe parametry wytrzymałościowe zaprawy. Wapno hydrauliczne wiąże zarówno przez karbonatyzację (powietrznie), jak i hydraulicznie.