Część druga przedstawiać powinna w kolejności chronologicznej czynności zamawiającego i wykonawcy w postępowaniach poprzedzonych tzw. potocznie kwalifikacją, a więc w postępowaniach, w których złożenie oferty cenowej poprzedza badanie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Są to: przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny.

Ale przewrotnie rozpocznę ten artykuł od pytania: czy warto o tym pisać?

W ostatnich miesiącach dramatycznie spadła ilość arbitraży, w tygodniu zwykle jeden albo dwa dni Biuro odwołań UZP nie zaprasza na posiedzenia Zespołów Arbitrów, a dziennie odbywają się 3-4 posiedzenia. A jeszcze niedawno codziennie odbywało się po trzy posiedzenia Zespołów Arbitrów w 5 salach jednocześnie. Arbitrzy dostali nowe pokoje, strony nowe sale rozpraw i tylko arbitraży nie ma.

Co jest tego przyczyną?

Na pewno są dwie. Podniesienie kosztów wpisu z dotychczasowych ca 4.700 złotych do, odpowiednio do rodzaju i wartości postępowania 10.000, 20.000 lub 40.000 złotych i brak odwołania jako środka ochrony prawnej w postępowaniach o wartościach do 60.000 euro.

Polski arbitraż, co by o nim nie pisać, spełniał bardzo ważną rolę w systemie społecznej kontroli zamówień publicznych. Niezależny od stron trzyosobowy skład arbitrów rozpatrywał spory, badał zgodność postępowania zamawiającego z przepisami ustawy i bardzo szybko, bez zbędnej zwłoki wydawał wyrok wraz z uzasadnieniem. Zamawiający dostawali legitymację do swoich działań, gdy racje były po ich stronie, wykonawcy nie rzadko (bo ostatnio w ponad 50 % spraw) dostawali zmianę decyzji zamawiających. I choć prasa czasami nie zostawiała suchej nitki na wyrokach arbitrów to wykonawcy bardzo, bardzo często odwoływali się o pomoc do ich bezstronności i wiedzy.

Zmiana ustawy Pzp[1] z kwietnia tego roku spowodowała, że wielu wykonawców, nawet przekonanych o swoich racjach, z powodu wysokiego wpisu nie wnosi odwołań lub nie może ich wnieść, bo zostali tego środka ochrony pozbawieni. Jaki to będzie miało skutek dla systemu pokażą kontrole przeprowadzonych postępowań i zawartych w ich wyniku umów, zwłaszcza tych, gdzie wykonawca po odrzuceniu lub oddaleniu protestu nie wnosił odwołania.

Ale do tematu.

W odróżnieniu od przetargu nieograniczonego, w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego przepisy ustawy Pzp nie przewidują już, ani komasacji działań zamawiającego, ani obowiązkowej komasacji reakcji na nie ze strony wykonawców. Przyczyną tego jest etapowość postępowania, etapowość podejmowanych decyzji i tym samym różne terminy powiadamiania o nich wykonawców. Pamiętajmy, że zgodnie z art.180 ust.1 ustawy Pzp protest wnosi się na czynności zamawiającego w toku postępowania oraz na zaniechanie wykonania tych czynności.

A więc ile czynności i ile zawiadomień o ich wykonaniu, tyle okazji do protestu.

 

Przetarg ograniczony

 

Po noweli, jak i przed nią, ta procedura składa się z następujących etapów:

- ogłoszenie o przetargu ograniczonym,

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,

- kwalifikacja wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wykluczanie, powiadamianie o wynikach oceny i otrzymanych ocenach,

- zaproszenie do składania ofert wraz z przekazaniem SIWZ,

- składanie ofert,

- badanie, odrzucanie ofert, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.

 

Negocjacje z ogłoszeniem

 

Zmieniono zasady przeprowadzania negocjacji z ogłoszeniem. Na podobieństwo dawnego przetargu dwustopniowego procedura ta składa się z następujących etapów:

- ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem,

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem,

- kwalifikacja wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, powiadamianie o wykluczeniu, wynikach oceny i otrzymanych ocenach,

- zaproszenie do składania ofert wstępnych, przekazanie SIWZ,

- składanie ofert wstępnych nie zawierających ceny,

- odrzucanie ofert wstępnych (art. 89 ust. 1-3, 5, 8 Pzp)

- zaproszenie do negocjacji,

- negocjacje,

- możliwość modyfikacji SIWZ w zakresie w jakim była przedmiotem negocjacji, (nie może prowadzić do istotnej zmiany zamówienia i warunków jego realizacji, kryteria nie mogą ulec zmianie),

- zaproszenie do składania ofert wyłącznie wykonawców, z którymi prowadzono negocjacje wraz z przekazaniem zmienionego SIWZ, jeżeli było modyfikowane,

- składanie ofert,

- badanie, odrzucanie ofert, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.

 

Dialog konkurencyjny

 

Do ustawy wprowadzono nowy tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny. Jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Może znaleźć zastosowanie przy PPP, projektach infrastrukturalnych.

 

Ustawa przewiduje następujące etapy dialogu konkurencyjnego:

- ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym,

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym,

- kwalifikacja wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wykluczanie, powiadamianie o wynikach oceny i otrzymanych ocenach,

- zaproszenie do dialogu,

- dialog,

- możliwa zmiana wymagań będących przedmiotem dialogu,

- zaproszenie do składania ofert wraz z przekazaniem SIWZ,

- składanie ofert,

- badanie, odrzucanie ofert, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej.

 

W ww. trybach po zawiadomieniu o kolejnych czynnościach zamawiającego mających wpływ na ich interes prawny, po jego naruszeniu - wykonawcy otrzymują prawo do wnoszenia protestu.

 

 

A wreszcie nowa procedura -

Aukcja elektroniczna

 

W postępowaniach prowadzonych w przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub negocjacjach z ogłoszeniem, w przypadku gdy w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, ale tylko w przypadku gdy wszystkie oferty zostały odrzucone a pierwotne warunki nie zostały zmienione w istotny sposób, pozwolono zamawiającym na przeprowadzenie aukcji elektronicznej takiej jakby „dogrywki elektronicznej”, pod warunkiem że

- było to przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu,

- zostaną minimum 3 oferty niepodlegające odrzuceniu,

- przedmiotem zamówienia nie są prace twórcze i naukowe

i

- cena oferty została określona jako ryczałtowa.

W trakcie aukcji, oferty składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kryteria oceny ofert muszą być ustalone już w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Aukcja jest jednoetapowa, a złożona oferta przestaje wiązać w zakresie w jakim wykonawca złoży korzystniejszą ofertę w toku aukcji.

Aukcja elektroniczna jeszcze pewnie nie jest stosowana, ale gdy będzie, po jej wadliwym przeprowadzeniu i skutecznym oprotestowaniu będzie cofać zamawiającego do ponownego badania ofert, odrzucania bądź przywracania ofert i czasem ponownej aukcji w innym składzie wykonawców. Ale to przyszłość.

 

 

 

I znowu, podobnie jak w cz.I artykułu, przedstawiam w tabelach kolejne kroki stron uczestniczących w procedurach odwoławczych w podziale na czynności wykonywane przez zamawiającego i odpowiadające im czynności wykonawcy.

 

CZĘŚĆ  II

PRZETARG OGRANICZONY,

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM,

DIALOG KONKURENCYJNY

 

 

A. PROTEST

A.1.

-

Protest na treść ogłoszenia i zapisy SIWZ

 

-

Rozstrzygnięcie protestu

A.2.

-

Protest na wykluczenie wykonawców, niezaproszenie do składania ofert i odrzucenie ofert wstępnych w negocjacjach z ogłoszeniem

 

-

Protest na wybór najkorzystniejszej oferty

 

-

Rozstrzygnięcie protestu

B. ODWOŁANIE

C. SKARGA

 

Ewa Wiktorowska
17.07.2006 r.
 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn.zm.)