WSTĘP

 

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004r.[1] spowodowały konieczność przeanalizowania zakresu i sposobu stosowania środków ochrony prawnej przez uprawnione do tego podmioty.

 

Ponieważ z przeprowadzonej analizy i praktyki wynikało, że przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu dawały wykonawcom możliwość wielokrotnego składania protestów na czynności zamawiającego (nawet te, które były wykonywane w wyniku rozstrzygnięć Zespołów Arbitrów), zdecydowano o dokonaniu w ustawie zmian zapobiegających tym sytuacjom i tym samym prowadzących do skrócenia czasu trwania sporu. W postępowaniach o wartości do 60 000 euro pozbawiono wykonawców prawa do odwołań i skargi.

 

W postępowaniach o wyższych wartościach zaproponowano osiągnięcie tego celu poprzez komasację informacji otrzymywanych przez wykonawców od zamawiającego, i wynikających z tego terminów na składanie protestów i odwołań oraz instytucję przyłączania się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu obligującą wykonawców do opowiedzenia się w przypadku każdego wniesionego protestu po stronie zamawiającego lub wykonawcy (który go wniósł), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu mógłby doznać uszczerbku jego interes prawny. Dotyczy to w szczególności zawiadomienia przez zamawiającego niezwłocznie i dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, albo negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. Po otrzymaniu tej informacji, wszyscy wykonawcy będą musieli w tym samym czasie zdecydować się czy chcą ją oprotestować i czy wniesione przez innych wykonawców protesty na treść tej informacji i zawarte w nich żądania naruszają ich interes prawny. Muszą wtedy przyłączyć się (na wezwanie zamawiającego) do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu. Dotyczy to wszystkich wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, czyli – gdy żądają, by został uznany lub oddalony. Nieprzyłączenie się do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu skutkuje bowiem utratą prawa składania protestu i odwołania na wynik rozstrzygnięcia protestu.

 

W ustawie pojawia się nowa instytucja – przyłączenie się do odwołania (możliwe tylko do momentu rozpoczęcia posiedzenia Zespołu Arbitrów). Może mieć ona zastosowanie, gdy wykonawca nie chce sam składać odwołania na rozstrzygnięcie lub brak rozstrzygnięcia protestu, nie może wpłacić wpisu od odwołania lub spóźnił się ze złożeniem odwołania.

 

Dużym utrudnieniem dla wykonawców będzie podniesienie wysokości wpisu od odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. wysokość wpisu będzie uzależniona od wartości i przedmiotu postępowania[2].

 

Ustawa skróciła również termin dla sądu okręgowego na rozpatrzenie skargi. Sąd będzie miał 1 miesiąc na rozpatrzenie skargi. Jest to niestety tylko termin instruktażowy.

 

W poniższych tabelach przedstawiono kolejne kroki stron uczestniczących w procedurach odwoławczych w podziale na czynności wykonywane przez zamawiającego i odpowiadające im czynności wykonawcy.

 

CZĘŚĆ I – PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

A. PROTEST

B. ODWOŁANIE

C. SKARGA

 

Ewa Wiktorowska
17.07.2006 r.
 

 

 

 

[1] - Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 19, poz.177 z późn.zm.)

 

[2] - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz.U. nr 87, poz.608)