W grudniu 2002 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły nową Dyrektywę 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, EPD (Energy Performance Directive)[1]. W Polsce dyrektywa ta powinna była obowiązywać od początku 2006 r.

 

Zgodnie z Dyrektywą obowiązkowe będzie:

- certyfikowanie energetyczne (inaczej znakowanie lub etykietowanie) wszystkich nowych budynków; ważność certyfikatu nie powinna przekraczać 10 lat;

- przyjęcie minimalnych wymagań w odniesieniu do charakterystyki energetycznej nowych budynków i ich przeglądu z możliwym zaostrzaniem co 5 lat;

- przyjęcie minimalnych wymagań w odniesieniu do charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających tzw. większej renowacji;
w odniesieniu do budynków istniejących o określonej wielkości (ponad 1000 m2 powierzchni użytkowej) – ich modernizacje, których całkowity koszt przekracza 25 % wartości budynku, należy traktować jako okazję do podjęcia opłacalnych działań dla poprawy charakterystyki energetycznej;

- regularna inspekcja kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach i – dodatkowo – ocena tych instalacji ogrzewczych, w których kotły są starsze niż 15 lat.

 

Do wdrożenia Dyrektywy, poza stosownymi normami, niezbędne są odpowiednie akty prawne. Stąd też został przygotowany projekt ustawy oraz 2 projekty rozporządzeń dotyczące znakowania energetycznego. Publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa:

- Projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej

- Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkoleń w zakresie oceny energetycznej budynków

- Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego

 

Projekt ustawy określa zasady oceny energetycznej budynków oraz sposób sporządzenia świadectwa energetycznego budynku lub lokalu; podaje jakie warunki należy spełnić aby być uprawnionym do wykonywania świadectw energetycznych budynków.

W kolejnej wersji projektu ustawy został rozszerzony zakres osób mogących sporządzać świadectwa energetyczne o wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne w zakresie kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne, pod warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkoleń (...) podaje wykaz problematyki objętej szkoleniem w zakresie oceny energetycznej.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego (...) określa nie tylko szczegółowy zakres świadectwa, ale i metody obliczeń wraz ze sposobem określania danych ilościowych i porównawczych charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. W rozporządzeniu podano również wzory świadectw energetycznych.

Generalnie świadectwo takie powinno składać się z 6 części:

1) strony tytułowej zawierającej podstawowe dane,

2) charakterystyki techniczno-użytkowej,

3) charakterystyki energetycznej,

4) obliczenia zintegrowanej oceny charakterystyki energetycznej,

5) uwag w sprawie możliwości zmniejszenia zużycia energii,

oraz

6) informacji o podstawach prawnych korzystania ze świadectwa energetycznego.

 

Przewiduje się, że w najbliższym czasie projekt ustawy zostanie skierowany do Komisji Sejmowych i być może na przełomie października i listopada trafi pod obrady Sejmu.

 

Normy dotyczące certyfikowania (znakowania) energetycznego budynków ukazały się w Polsce na początku 2005 roku. W kwietniu 2005 roku (na podstawie art.11 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz.U. Nr 169 poz.1386), zostały skierowanie do ankiety powszechnej i adresowanej. Są to:

  • prPN-prEN 15203 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Ocena zużycia energii i definicja wartości znamionowej (49 stron),
  • prPN-prEN 15217 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Metody wyrażania energetycznych właściwości użytkowych i certyfikacji energetycznej budynków (25 stron),

Kolejne normy których projekty (przetłumaczone na język polski) zostały skierowane do ankiety w czerwcu 2005 roku to:

  • PrPN-prEN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania (106 stron),
  • PN-EN ISO 15927-5 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczenie i prezentacja danych klimatycznych. Część 5: Dane do obliczenia mocy grzejnej systemu ogrzewania (13 stron),
  • PrPN-prEN 15255 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczenie racjonalnej mocy chłodzenia pomieszczenia- Kryteria podstawowe i procedury walidacji (40 stron),
  • PrPN-prEN 15265 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia - Kryteria podstawowe i procedury walidacji (46 stron).

 

W przygotowaniu są również normy na obliczanie energii dostarczonej do budynku na ciepłą wodę i oświetlenie, obliczanie energii netto na ogrzewanie i chłodzenie, inspekcję kotłów, inspekcję systemów klimatyzacji, ocenę budynków istniejących.

 

Wdrożenie Dyrektywy wymagać będzie podniesienia stanu wiedzy dużych grup ludzi zaangażowanych w procesy prowadzenia inwestycji, projektowania i wykonawstwa.

Już na podstawie wymienionych wyżej kilku norm można się zorientować są to zagadnienia trudne, wymagające dobrej znajomości tematyki wymiany ciepła, ochrony cieplnej budynków, itp. Cytowane normy odwołują się do kilku (kilkunastu) obszernych norm często niedostępnych w Polsce.

Aby ułatwić pracę osobom obliczającym zintegrowaną charakterystykę energetyczną budynków, muszą być opracowane odpowiednie programy komputerowe z krajowymi bazami danych, jak również katalogi poprawnych przegród zewnętrznych i detali.

 

 

 

[1] przyp.red. – DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz.UE Wydanie specjalne 2004, rozdz.12, tom 002, s.168)