(opracowane na podstawie pisma GINB z dnia 07.01.2005 r.)

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z brakiem w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) pojęcia "modernizacja", przedstawiamy interpretację zagadnień prawnych związanych z tym problemem.

 

Pojęcie "modernizacji" zostało wykreślone z art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn.zm.) przez art.90 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz.668). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawodawca dokonując zmian w Prawie budowlanym, związanych z reformą administracyjną państwa w ogóle zrezygnował z posługiwania się pojęciem "modernizacja", wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu.

 

W obecnym stanie prawnym w art.3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane podano definicję: "budowy - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;", w art.3 pkt 7 zdefiniowano: "roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego". Natomiast w pkt 8 art. określony został "remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym".

 

W ten sposób ustawodawca jednoznacznie zdefiniował i uporządkował zakres pojęciowy występujący w przepisach Prawa budowlanego, w tym również rozwiązał jasno kwestię zakwalifikowania "modernizacji". Pojęcie "modernizacja" mieści się w zakresie pojęciowym "remontu", "przebudowy" albo "rozbudowy".

 

Zatem, odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót budowlanych, w tym modernizacyjnych, ma istotne znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania robót budowlanych, dotyczących przebudowy albo remontu. Jest to związane z obowiązkiem wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej odpowiednio pozwolenia na budowę (art.28 ustawy Prawo budowlane) lub przyjęcie zgłoszenia (art.29 i 30 ustawy Prawo budowlane).

 

W przedłożonym do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art.3 po pkt 7 zaproponowano dodanie pkt 7a w brzmieniu:

 

"7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, lub użytkowych istniejącego obiektu budowlanego; w przypadku dróg dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego;".

 

Wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane definicji "przebudowy" pozwoli wyeliminować dowolną interpretację tego pojęcia.

 

Jednakże mając na uwadze, że brak pojęcia "modernizacja" może powodować wątpliwości w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych robót budowlanych, szczególnie dotyczących projektów realizowanych w ramach Unii Europejskiej, dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w nawiasie określenia "modernizacja".

 

Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę - wykonanie robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem "modernizacja", które nie występuje w ustawie Prawo budowlane - nie jest właściwe. Akt administracyjny, jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować wyłącznie ustawowo określoną nomenklaturę.