W ostatnim czasie, otrzymaliśmy od Państwa wiele pytań dotyczących stawek robocizny kosztorysowej publikowanych w bazie cenowej INTERCENBUD. Najczęściej pytacie Państwo, skąd biorą się rozbieżności między naszymi stawkami, a stawkami publikowanymi w innych cennikach. Pragniemy przypomnieć, iż od III kwartału 2011 r. w INTERCENBUDZIE publikowane są wyłącznie prognozowane stawki robocizny kosztorysowej dla czterech podstawowych rodzajów robót odzwierciedlające pełne koszty pracy – obejmujące wynagrodzenie brutto wraz ze składkami ubezpieczeniowymi, podatkami i innymi wydatkami pozapłacowymi związanymi z zatrudnieniem pracownika.

 

Stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów obliczono zgodnie z zasadami metodycznymi opracowanymi w oparciu o dane GUS.
Wielkościami wyjściowymi są:

 • poziom płac,
 • struktura kosztów pozapłacowych zróżnicowana dla poszczególnych rodzajów działalności,
 • koszty wg rodzaju działalności (dane publikowane dwa razy w roku),
 • struktura kosztów,
 • struktura wynagrodzeń wg zawodów.

W celu ustalenia stawek robocizny kosztorysowej, kosztów pośrednich i zysku analizą objęto następujące rodzaje działalności budowlanej (budownictwo ogółem):

 • roboty ogólnobudowlane,
 • roboty inżynieryjne,
 • roboty specjalistyczne; w tym wydzielono:
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje sanitarne,
 • roboty wykończeniowe /wysoki standard.

 

Możemy pochwalić się, że przeprowadzona weryfikacja danych wykazała, iż w 2011 r. odchylenia stawek rzeczywistych od prognozowanych publikowanych w bazie INTERCENBUD w zasadzie mieściły się w granicach błędu statystycznego, tj. 5% (patrz BzG 3/2012 „Rzeczywista stawka robocizny” J.Deja).

 

Być może stawki wyliczane na podstawie danych GUS odbiegają od stawek powszechnie stosowanych w przetargach „tak niskich, jak jest to możliwe”, które nie uwzględniają wszystkich kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Uznaliśmy jednak, iż powinny być Państwu udostępnianie rzetelne informacje o rzeczywistych kosztach robocizny.