W ostatnim okresie pojawiają się pytania, również na Forum Athena, dotyczące stosowania kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. poz.1372). Między innymi został zasygnalizowany problem aktualności kodów CPV w bazie programu kosztorysowego wynikający z różnic „w nazewnictwie kodów” w stosunku do kodów w załączniku do ww. rozporządzenia.

Powyższe wątpliwości są co najmniej zastanawiające i to z kilku powodów.
Przede wszystkim wymaga wyjaśnienia, że wspomniane rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych, o którym pisałem w jednym z poprzednich artykułów[1], obowiązuje i ma zastosowanie wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc dla określenia czy przedmiot zamówienia należy zakwalifikować jako roboty budowlane. Zgodnie z definicją ustawową roboty budowlane oznaczają bowiem między innymi wykonanie robót budowlanych określonych we wskazanych przepisach, tj. w konsekwencji w Wykazie robót budowlanych stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 3 grudnia 2012 r.

Podkreślenia wymaga fakt iż zgodnie z adnotacją zamieszczoną w załączniku do rozporządzenia przyjęto:

- oznaczenia w zakresie NACE zgodnie z w rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. L 293 z 24.10.1990),

- oznaczenia w zakresie kodów CPV zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

 

Powyższe zasady, jak również treść samego Wykazu, są przyjęte w identycznym brzmieniu jak aktualnie obowiązujący załącznik do Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w obu załącznikach (do rozporządzenia i do Dyrektywy) uwzględniono klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE) w wersji z 1990 r. (Rev.1.1.) pomimo, że od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje klasyfikacja NACE Revision 2 (Rev.2), co potwierdza wyłącznie pomocniczy charakter tego wykazu, służący jako podstawa do odpowiedniego kwalifikowania zamówień.

Wyszczególnione w Wykazie roboty zgodnie ze wskazaną klasyfikacją NACE oraz podane kody CPV nie wprowadzają żadnych zmian przy stosowaniu kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień dla innych celów, w tym przy wpisywaniu kodów w formularzu ogłoszeń, rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów robót budowlanych a także dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Konieczność stosowania właściwych nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w procedurach zamówień publicznych wynika z odrębnych przepisów, w tym przede wszystkim z obowiązującego od 15 września 2008 r. rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z zasadami prawa Unii Europejskiej rozporządzenie to wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Dotyczy to zatem zarówno samej ustawy Prawo zamówień publicznych i zawartych w niej postanowień dotyczących stosowania i przestrzegania Wspólnego Słownika Zamówień, jak również szeregu aktów wykonawczych, w tym:

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz.1530),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, poz.69 z późn.zm.),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. Nr 12, poz.68).

 

Konieczność odpowiedniego uwzględniania nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień wynika również z dwóch rozporządzeń Ministra Infrastruktury obowiązujących od 2004 r. w sprawie „dokumentacji projektowej” oraz „kosztorysu inwestorskiego”.

W rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, są zawarte regulacje, z których wynika między innymi, że:

- na stronie tytułowej dokumentacji projektowej oraz w karcie tytułowej przedmiaru jest obowiązek podania nazw i kodów odpowiednio grup robót, klas lub kategorii, w zależności od zakresu robót budowlanych,

- spis działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według CPV,

- projekty wykonawcze powinny być opracowane w podziale na grupy robót wynikające ze Wspólnego Słownika Zamówień,

- projekty wykonawcze w odniesieniu do zadania polegającego na wykonaniu obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane powinny obejmować projekty dotyczące:

- przygotowania terenu pod budowę (grupa 451 CPV),

- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów (grupa 452 CPV) łącznie z robotami wykończeniowymi (grupa 454 CPV),

- robót w zakresie instalacji budowlanych (grupa 453 CPV),

- robót związanych z zagospodarowaniem terenu;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mogą być opracowywane dla:

- robót podstawowych, odpowiadających pozycjom przedmiaru,

- rodzajów robót, odpowiadających np. klasom lub kategoriom CPV,

- grup robót (zgodnie z CPV);

 

We wszystkich wyżej przedstawionych przypadkach nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień należy przyjmować, zgodnie z § 1 pkt 2) ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, na podstawie rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.), czyli od 15 września 2008 r. z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

Przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego i planowanych kosztów robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. obowiązek uwzględniania nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień dotyczy natomiast strony tytułowej kosztorysu inwestorskiego oraz zasad ustalania składników kosztów w planowanych kosztach robót budowlanych.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia strona tytułowa kosztorysu musi zawierać m.in. nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień.

Zgodnie natomiast z § 8 składniki planowanych kosztów robót budowlanych należy ustalać z uwzględnieniem struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień, stosując, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych objętych zamówieniem, odpowiednio grupy, klasy lub kategorie robót.
W rozporządzeniu nie ma co prawda wyjaśnienia pojęcia Wspólny Słownik Zamówień i wskazania tak jak w rozporządzeniu dot. dokumentacji projektowej rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, ale nie ulega wątpliwości, że chodzi o CPV wprowadzony tym rozporządzeniem z uwzględnieniem zmiany z dnia 28 listopada 2007 r.

Przypomniane zasady i zakres uwzględniania nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień w opracowaniach występujących przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane, jak i we wszystkich innych przypadkach wynikających z naszych krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych, wskazują jednoznacznie, że jedyną wiążącą i obowiązującą podstawą prawną określającą właściwe nazwy i kody słownika CPV jest aktualne (tj. uwzględniające późniejsze zmiany) rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Zgodnie z tą zasadą zostały również podane kody CPV w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych.

Tym samym, treść załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i podane w nim kody CPV nie mają i nie mogą mieć żadnego wpływu na dotychczasowe stosowanie nazw i kodów słownika zgodnie z wcześniej opisanymi rozporządzeniami.

Oczywistym jest także, iż nie ma żadnych podstaw, aby w jakimkolwiek zakresie stosować, zamiast słownika CPV, symbole i nazewnictwo wg nomenklatury NACE określone w załączniku, które na poziomie klasy w wielu przypadkach różnią się od podanych kodów CPV.

 

 

 

 

[1] „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane” BzG 3/2013