W nowej ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 r. ze zm.), tryb podstawowy to procedura, w której w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Nowa procedura zastępuje tryb dotychczasowy przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. W tych trybach nie będzie wolno udzielać zamówień krajowych.
W uzasadnieniu do projektu nowego Pzp ustawodawca wskazał na tryb podstawowy jako procedurę uproszczoną, gwarantującą realizację celów systemu zamówień publicznych. Procedura ta ma zapewnić zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego oraz pozwolić na wykorzystanie narzędzi w postaci negocjacji, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami, w celu pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia.

Możliwe warianty

Ustawodawca przewiduje 3 warianty udzielenia zamówienia w trybie podstawowym. Zamawiający w zależności od wybranego wariantu: