W Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2019 (strona internetowa UZP-Repozytorium Wiedzy-Publikacje-Informatory UZP) została zamieszczona Opinia prawna „Relacja wartości szacunkowej zamówienia do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Zagadnienie będące przedmiotem tej opinii dotychczas nie było zbyt często poruszane przez UZP, było natomiast w latach ubiegłych niejednokrotnie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą w związku z zarzutami odwołujących odnośnie zaniżania przez zamawiających kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia względem wyszacowanej wartości zamówienia, a w konsekwencji unieważniania postępowań z naruszeniem przepisów ustawy Pzp (m.in. wyroki KIO 1642/14, 1132/15, 1565/17, 1566/18).

Krajowa Izba Odwoławcza w ww. wyrokach wyraziła jednolity pogląd, że wartość szacunkowa zamówienia jest czym innym niż kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Izba podkreślała, że ustalenie wartości