Wizja lokalna nie jest konieczna, ale…

Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej nie wynika z żadnych obowiązujących przepisów, a jej funkcjonowanie należy zaliczyć jedynie do katalogu dobrych praktyk. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie obliguje zamawiających do zamieszczania w SWZ wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej przez oferentów. Oczywiście, jeżeli zamawiający nałoży na nich taki obowiązek, a nie będzie on wykonany, wówczas zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Prawo zamówień publicznych fakt ten będzie podstawą do odrzucenia ofert. 

Wydaje się, że brak obligatoryjności przeprowadzenia wizji lokalnej w każdym postępowaniu finansowanym ze środków publicznych (które są wyjątkowo obwarowane przepisami), wynika z podstawowej zasady przyświecającej tworzeniu regulacji prawnych w tym zakresie, a mianowicie potrzebie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców – art. 16 ustawy Pzp. Zawsze bowiem uprzywilejowani są wykonawcy działający w rejonie planowanej budowy. Tak więc decyzję o przeprowadzeniu wizji lokalnej muszą podjąć sami oferenci i skalkulować, czy wysiłek włożony w szczegółowe rozeznanie zagadnienia się opłaci i czy przełoży się na wygraną w postępowaniu przetargowym.