Poniżej przedstawiam stawki robocizny i narzuty z II kwartału 2010 r., konfrontując je równocześnie z odpowiednimi wartościami z II kwartału 2009 r. i I kwartału 2010 r. W dwóch ostatnich kolumnach ukazuję stosowane współczynniki zmian.

 

Tablice ukazują w kolejności:

  • kosztorysowe stawki robocizny,
  • wskaźniki narzutu kosztów pośrednich,
  • wskaźniki narzutu zysku,

przy czym są to wielkości średnie, dotyczące przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i spółek prawa handlowego.

Z prowadzonych badań i analiz wynika, że stawki robocizny w II kwartale 2010, w stosunku do I kwartału 2010, uległy niewielkiemu podniesieniu. W zależności od branży robót wzrosły one średnio od 0,14% do 0,29%.
Wyjątkiem są roboty z zakresu instalacji elektrycznych, dla których stawki spadły o 0,14%.

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku pozostały na niezmienionym poziomie. Zmalał jedynie wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla robót inżynieryjnych o 1,52 punktu procentowego.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

 

Kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł/r-g obejmuje:

  • płace zasadnicze,
  • premie regulaminowe,
  • płace dodatkowe i uzupełniające,
  • obligatoryjne obciążenia z tytułu składki na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

 

Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutu zysku dziś już tylko sporadycznie odnoszone do innych podstaw zostały przy opracowywaniu niniejszej informacji pominięte.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Biuletyn cenowy budownictwa” wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.