Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane w Hiszpanii jest obecnie regulowane ustawą o zamówieniach publicznych z 8 listopada 2017 r., która wdraża unijne dyrektywy 2014/23 (koncesje) i 2014/24 (zamówienia w sektorze publicznym) (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). Dalsze szczegóły proceduralne są regulowane w przepisach wykonawczych - dekretach królewskich. W szczególności, należy zwrócić uwagę na dekret nr 1098 z 2001 r. aprobujący Rozporządzenie generalne dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

Jedną z charakterystycznych dla hiszpańskich zamówień publicznych koncepcji jest tzw. budżet bazowy (podstawowy) danego zamówienia (hiszp. presupuesto base). Ustawa o zamówieniach publicznych definiuje to pojęcie jako maksymalną wartość wydatków, do