Jak wynika z danych na temat rynku zamówień publicznych zawartych w „Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych” z trzeciego kwartału 2018 r., ponad 90% postępowań o udzielenie zamówień publicznych pomiędzy styczniem i wrześniem 2018 r. w Polsce prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Na drugim miejscu było zamówienie z wolnej ręki z wynikiem bliskim 6% (choć faktycznie wynik może być wyższy, bowiem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie rozróżnia się tego trybu od negocjacji bez ogłoszenia). Inne tryby występują w ilościach śladowych.

Dotyczy to zwłaszcza trybów dwuetapowych, które charakteryzują się tym, że najpierw występuje etap kwalifikacji wykonawców, a dopiero potem etap składania ofert. Trybami