Przepisy dotyczące przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zamówień publicznych stanowią, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) powinna być opublikowana w postaci elektronicznej, w formacie tzw. ogólnodostępnym. W programie Norma istnieją dwie możliwości wykonania zapisu dokumentacji spełniającej kryteria formatu ogólnodostępnego. Jedną z nich jest eksport dokumentu do pliku w formacie html, a drugą do pliku w formacie pdf.

Aby zapisać przedmiar / kosztorys w formacie html należy wykonać następujące czynności:

 

  1. Mając gotowy przedmiar robót (lub kosztorys) należy wybrać z menu „Plik” polecenie „Drukuj”.
  2. W oknie dialogowym „Drukuj” w sekcji „Lista wybranych wydruków” klikamy w polecenie „Wybór” i zaznaczamy do wydruku np. „Strona tytułowa” i „Przedmiar” zatwierdzając poleceniem „OK”.

 

 

Rys.1. Wybór formularzy do wydruku

 

  1. Po powrocie do okna dialogowego „Drukuj” w sekcji „Opcje” zaznaczamy polecenie „Drukuj do pliku” i po prawej stronie wybieramy „Format pliku:[Plik HTML].

 

 

Rys.2. Polecenie drukowania do Pliku HTML

 

  1. Następnie klikamy w polecenie „OK”, wskazujemy miejsce zapisu, wprowadzamy nazwę pliku i klikamy „Zapisz”.

 

 

Rys.3. Zapisywanie wygenerowanego wydruku w formacie HTML

 

Drugi sposób zapisu, czyli do pliku pdf, wymaga od nas wcześniejszego zainstalowania narzędzia konwertującego dowolny dokument do tego formatu. Na stronach internetowych można znaleźć całe mnóstwo tego typu oprogramowania, które po instalacji wyświetla się jako wirtualna drukarka systemowa. Procedura ta niewiele różni się od poprzedniej. Pierwsze dwa punkty wykonujemy tak samo. Dochodząc do punktu nr 3, zamiast zaznaczać opcję „Drukuj do pliku” wybieramy polecenie „Ustawienie…”, a następnie wskazujemy na zainstalowaną wirtualną drukarkę pdf potwierdzając swój wybór poleceniem „OK”.

 

 

Rys.4. Wybór drukarki wirtualnej PDF

 

Po tej czynności klikamy polecenie „OK” w głównym oknie drukowania, przechodząc do punktu 4 jw.

 

 

Rys.5. Zapisywanie wygenerowanego wydruku w formacie PDF

 

W ten sposób uzyskaliśmy wydruk przedmiaru robót w postaci elektronicznej.