Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 46 poz.331,
z dnia 21.03.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
2. Dz.U. nr 46 poz.333,
z dnia 21.03.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
3. Dz.U. nr 49 poz.356,
z dnia 27.03.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami
4. Dz.U. nr 50 poz.360,
z dnia 28.03.2006
USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
5. Dz.U. nr 50 poz.362,
z dnia 28.03.2006
USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
6. Dz.U. nr 52 poz.380,
z dnia 30.03.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
7. Dz.U. nr 56 poz.397,
z dnia 05.04.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych
8. Dz.U. nr 58 poz.404,
z dnia 07.04.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
9. Dz.U. nr 59 poz.416,
z dnia 10.04.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
10. Dz.U. nr 61 poz.438,
z dnia 12.04.2006
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt P 16/05 – dotyczy m.in. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. nr 5, poz.42 z późn.zm.)
11. Dz.U. nr 63 poz.441,
z dnia 13.04.2006
USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
12. Dz.U. nr 71 poz.491,
z dnia 26.04.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
13. Dz.U. nr 74 poz.517,
z dnia 28.04.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
14. Dz.U. nr 75 poz.524,
z dnia 04.05.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali
15. Dz.U. nr 75 poz.527,
z dnia 04.05.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
16. Dz.U. nr 76 poz.534,
z dnia 06.05.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa
17. Dz.U. nr 76 poz.535,
z dnia 06.05.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Budownictwa
18. Dz.U. nr 76 poz.536,
z dnia 06.05.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej
19. Dz.U. nr 76 poz.537,
z dnia 06.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa
20. Dz.U. nr 79 poz.551,
z dnia 10.05.2006
USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
21. Dz.U. nr 80 poz.563,
z dnia 11.05.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
22. Dz.U. nr 83 poz.578,
z dnia 16.05.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
23. Dz.U. nr 84 poz.580,
z dnia 18.05.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji – (dotyczy m.in. warunków pomocy publicznej na restrukturyzację udzielanej małemu i średniemu przedsiębiorcy)
24. Dz.U. nr 86 poz.594,
z dnia 26.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
25. Dz.U. nr 87 poz.603,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 maja 2006r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań
26. Dz.U. nr 87 poz.604,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
27. Dz.U. nr 87 poz.605,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
28. Dz.U. nr 87 poz.606,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Załączniki do rozporządzenia (w formacie MS Word) za stroną www.uzp.gov.pl.
29. Dz.U. nr 87 poz.607,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów
30. Dz.U. nr 87 poz.608,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym
31. Dz.U. nr 87 poz.609,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
Załączniki do rozporządzenia (w formacie MS Word) za stroną www.uzp.gov.pl.
32. Dz.U. nr 87 poz.610,
z dnia 24.05.2006
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
33. Dz.U. nr 89 poz.625,
z dnia 30 maja 2006
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
   

Monitor Polski

34. M.P. nr 29 poz.317,
z dnia 25.04.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2006 r.
35. M.P. nr 29 poz.318,
z dnia 25.04.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2006 r.
36. M.P. nr 34 poz.364,
z dnia 19.05.2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-16-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów – dotyczy odwołania Pana Jerzego Polaczka z urzędu Ministra Transportu i Budownictwa ...
37. M.P. nr 34 poz.368,
z dnia 19.05.2006
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-20-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów – dotyczy powołania Pana Antoniego Jaszczaka na urząd Ministra Budownictwa
38. M.P. nr 34 poz.379,
z dnia 19.05.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r.
39. M.P. nr 36 poz.403,
z dnia 30.05.2006
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2006 r.
   

GUS

40. Dz.Urz.GUS nr 3 poz.31,
z dnia 31.03.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2005 r.
41. Dz.Urz.GUS nr 5 poz.44,
z dnia 22.05.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2006 r.
42. GUS – Aktualności –
23.03.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 2 – marzec 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
43. GUS – Aktualności –
26.04.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 3 – kwiecień 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności –
24.05.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 4 – maj 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności –
11.04.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – styczeń 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za grudzień 2005 - fragment
46. GUS – Aktualności –
26.04.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – luty 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za styczeń 2006 - fragment
47. GUS – Aktualności –
16.05.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – marzec 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za luty 2006 - fragment
48. GUS – Aktualności –
20.04.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2006 r. - fragment
49. GUS – Aktualności –
19.05.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2006 r. - fragment
50. GUS – Aktualności –
27.03.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych styczeń 2006 r.
51. GUS – Aktualności –
24.04.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych luty 2006 r.
52. GUS – Aktualności –
19.05.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych marzec 2005
   

Ministerstwo Transportu i Budownictwa

53. Dz.Urz.MTiB nr 3 poz.8,
z dnia 03.03.2006
Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
54. Dz.Urz.MTiB nr 3 poz.10,
z dnia 03.03.2006
Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości
   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

55. Biuletyn Nr 3
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 1105/05) – z dnia 8 marca 2006 r. – dotyczy własności przyłączy
56. Biuletyn Nr 3
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (V CK 350/05) – wyrok z dnia 16 listopada 2005 r. – dotyczy umów o roboty budowlane

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim i innych dziennikach urzędowych.