Termin na wniesienie odwołania

Zgodnie z art. 129 § 2 Kpa odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Ważne! Przed merytorycznym rozpatrzeniem odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę organ odwoławczy (najczęściej wojewoda, gdy organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) bada czy odwołanie jest dopuszczalne oraz, czy zostało wniesione z zachowaniem ustawowego 14-dniowego terminu do jego wniesienia.

Zgodnie z art. 40 § 2 Kpa, jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu z nich (strona może go wskazać).

W związku z tym warto wiedzieć, że:

  • Termin do wniesienia odwołania w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika biegnie od dnia doręczenia decyzji temu pełnomocnikowi (przy kilku pełnomocnikach strony – wybranemu samodzielnie przez organ lub, ewentualnie, wskazanemu przez stronę). 
  • W sytuacji, gdy decyzję doręczono kilku pełnomocnikom strony (gdy strona ta nie wskazała pełnomocnika, któremu należało doręczać pisma), to termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia decyzji pierwszemu z nich (wyrok NSA z 24.01.2014 r., sygn. akt II OSK 2086/12, LEX nr 1502253).
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika, termin do wniesienia odwołania przez stronę (za którą działa pełnomocnik) rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia doręczenia decyzji pełnomocnikowi, choćby wcześniej została ona doręczona samej stronie (wyrok NSA z 21.11.2014 r., sygn. akt I OSK 1855/13, LEX nr 1590998).
  • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika to doręczenie decyzji bezpośrednio stronie jest bezskuteczne, można je uznać jedynie za informacyjne.

Uchybienie terminu do wniesienia odwołania ma miejsce przede wszystkim wówczas, gdy zostanie ono złożone, co do zasady, po upływie ustawowego 14-dniowego terminu. Termin ten nie może być ani przedłużany, ani skracany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Każde zatem, nawet nieznaczne (np. jednodniowe) przekroczenie tego terminu, stanowi jego uchybienie.