1. Dz.U. poz. 632,
z dnia 3.04.2023
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
2. Dz.U. poz. 633,
z dnia 3.04.2023
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
3. Dz.U. poz. 641,
z dnia 4.04.2023
USTAWA z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 20. do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców)
4. Dz.U. poz. 645,
z dnia 5.04.2023
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych